Personlig assistans för barn

Personlig assistans för barn skiljer sig från assistans till vuxna med hänsyn till barnperspektivet. Vi arbetar med barnperspektivet i assistansens alla delar. Personlig assistans ska ge barnet möjligheter till ett liv som andra i samma ålder utan funktionsnedsättning. Ni som familj har självklart rätt till bestämmande över er assistans.

Här nedan kan du läsa mer om hur vi tänker kring assistans för barn.

Vad menas med barnperspektiv?

Förståelse
Barn fungerar inte på samma sätt som vuxna och har till viss del andra behov. Barndomen handlar naturligtvis mycket om lek, utforskande och trygghet. Det är det generella barnperspektivet.

Men alla människor är såklart också olika individer och därför måste vi också tala om ett individuellt barnperspektiv. Det individuella barnperspektivet kan man bara förstå genom att samtala med barnet och barnets närstående. Kommunikationen med barnet måste ske utifrån barnets förutsättningar. Vi har lång pedagogisk erfarenhet och gott om kommunikativa verktyg som vi använder.

Hur arbetar vi med personlig assistans för barn?

Barnet kommer alltid först
Vårt barnperspektiv utgår från FN:s barnkonvention. Barnets bästa kommer alltid först men vi ser även till er som familj. Vi planerar assistans utifrån hur ni vill ha den, tillsammans med er föräldrar och det sätt ni anser barnet bäst kan få inflytande.

Barnets personliga assistans påverkar hela familjen, barnet, föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar. Vi är flexibla och låter er bestämma vad ni tycker är bäst. Ni har rätt till inflytande i hela ert barns personliga assistans.

Vilket inflytande har barnet i sin personliga assistans?

Vi lyssnar på er som familj
Det är viktigt att barnet får vara med och bestämma hur deras personliga assistans ska vara. Hänsyn ska tas till barnets ålder och förutsättningar och med tiden ska inflytandet öka. Ni som föräldrar känner ert barn bäst och ni ansvarar för barnets bästa. Föräldrarna är en viktig del i hur den personliga assistansen ska utformas och ni avgör hur ert barn på bästa sätt kan ha inflytande.

Vad gör en personlig assistent för barnet?

Tydliga roller
Tydlighet i de olika roller som finns i barnets liv gynnar inte bara barnet utan hela familjen. En assistents roll är aldrig att uppfostra barnet, det gör ni som föräldrar. Ibland kan det vara svårt att separera mellan vad som är assistentens uppgift och inte. Vad kan andra barn i samma ålder utan funktionsnedsättning göra själva och ta ansvar för? Den personliga assistenten ger stöd och kompenserar för det som barnet inte klarar av pga funktionsnedsättningen. Som förälder får du även avlastning i det som normalt inte är en förälders uppgift. Därmed varierar personliga assistenters arbetsuppgifter beroende på barnets situation och ålder. En tonåring klarar i vanliga fall mer än en tvååring – det är perspektivet som styr assistenternas arbetsuppgifter.

Kan familjemedlemmar arbeta som personliga assistenter?

Familjen är en bra resurs
Vi ser er i familjen som en bra resurs för ert barn och ser gärna att ni arbetar som personliga assistenter om ni så önskar. En del föräldrar väljer också att ha rollen som arbetsledare i assistentgruppen och jobba med det dagliga som schema, bemanning och administration på arbetsplatsen.

Vilket stöd finns för assistenterna?

Trygghet i arbetet är viktigt
Utbildning och att känna sig trygg i sitt arbete är centralt för assistans av god kvalitet. Vi har en omfattande utbildningskatalog att tillgå utifrån den enskilda assistansens behov. Att alla assistenter är väl införstådda i vad det betyder att vara personlig assistent till ett barn är en absolut nödvändighet. Vi anordnar obligatoriska utbildningar som alla anställda måste gå, som första hjälpen-utbildning och introduktionsutbildning, men skräddarsyr även utbildningar inriktade speciellt på ert barn och dess behov. För assistenter som arbetar hos ett barn har vi en utbildning som handlar om just barn och assistans.

Tillsammans sätter vi ihop en kompetensprofil som specificerar vilka utbildningar som ska gås igenom av den som ska arbeta med just ditt barn.

Vilka krav ställs på personliga assistenter?

I samråd med familjen
Tillsammans med er kommer vi överens om en kravprofil för de assistenter som ska rekryteras. Utöver vad vi kommer överens om så är ett krav att alla måste uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan de får börja arbeta.

Kontakta oss