Vem kan få assistans

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger rätt till hjälpinsatser för personer med funktionsnedsättningar. Syftet med lagstiftningen är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra. Den målsättningen ställer vi oss givetvis bakom till hundra procent, vilket är anledningen till att vi erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp i alla frågor som rör din assistans.

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov:

 • Hjälp med andning och sondmatning
 • Personlig hygien
 • Klä av och på sig
 • Måltider
 • Kommunicera med andra
 • Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom
 • Egenvård; stöd som behövs löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov.

För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan du fyller 65 år eller så ska ansökan ha inkommit senast dagen före 65-årsdagen och sedan blivit beviljad. Antalet assistanstimmar får inte heller utökas efter att du har fyllt 65 år.

Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka.

Den som har behov av att personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka har rätt att få assistansersättning från Försäkringskassan. Rätten till denna ersättning kan du läsa mer om här:

51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB

Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen.

För att vara berättigad till insatsen personlig assistans behöver du uppfylla ett antal krav, dessa kan ibland uppfattas som lite krångliga så vi går igenom dessa nedan.

Har du rätt till Personlig Assistans?

Det finns två kriterier som du behöver uppfylla för att ha rätt till insatsen personlig assistans:

 • Du behöver tillhöra en av lagens personkretsar
 • Du behöver ha omfattande behov av hjälp.

De tre personkretsarna är:

Personkrets 1: personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3: personer som har andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att man har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring.

Med omfattande hjälpbehov avses att:

 1. Man har en varaktig funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i det dagliga livet.
 2. De stora svårigheterna innebär att man i viss omfattning behöver hjälp med:
  1. Andning
  2. Personlig hygien
  3. Måltider
  4. Av- och påklädning
  5. Kommunikation med andra
  6. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.
  7. Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Vi hjälper dig!

Vi hjälper dig igenom alla moment från ansökan till beslut. Om beslutet inte täcker dina behov hjälper vi dig även med överklagan till domstol och driver ärendet fram till dom fattas.

Vi kan lagstiftningen och kan därför tillse att dina rättigheter tillvaratas på bästa sätt. Vi arbetar för att din vardag ska vara så bra som möjligt!

Tveka inte att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal!

Kontakta oss