Behandling av personuppgifter i Prima Omsorg

Din integritet är mycket viktig för oss. Vi har därför utformat denna sekretesspolicy så att du enkelt kan se hur vi samlar in, använder, lagrar, delar, överför, raderar eller på annat sätt behandlar (gemensamt «behandlar») dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver våra åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter. Den innehåller också information om hur du kan nå oss för att svara på eventuella frågor du kan ha om dataskydd.

Utsträckning

Denna integritetspolicy gäller för organisationen Prima Omsorg i Norden AB för alla dimensioner och aktiviteter, i alla geografiska områden där vi är verksamma och där dataskyddsförordningen gäller.

Denna integritetspolicy gäller för behandling av personuppgifter som samlas in av Prima Omsorg i Norden AB , direkt eller indirekt, från alla individer, inklusive, men inte begränsat till, Prima Omsorg i Norden AB  nuvarande, tidigare eller potentiella arbetssökande, anställda, konsulter, användare, konsumenter, barn, leverantörer/underleverantörer, aktieägare och tredje part. «Personuppgifter» definieras som uppgifter om en identifierad eller identifierbar person eller en person som kan identifieras med hjälp av medel eller verktyg som sannolikt kommer att användas.

I detta integritetsmeddelande betyder «du» och «din» en omfattad person. Med «Vi», «oss», «vår» och «Prima Omsorg i Norden AB» avses alla enheter som är associerade med Prima Omsorg i Norden AB .

 

Insamling och behandling av dina personuppgifter

I enlighet med GDPR och andra tillämpliga lokala dataskyddslagar

Vi har åtagit oss att följa tillämplig lagstiftning relaterad till personuppgifter och vi ser till att personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med bestämmelserna i GDPR och andra potentiella och relevanta lokala lagar.

Lagligt, rättvist och öppet

Vi samlar inte in eller behandlar personuppgifter utan rättslig grund. Vi kan behöva samla in och behandla dina personuppgifter där detta är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt som du är part i, där det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för eller där så krävs, med ditt föregående samtycke. Vi kan också samla in och behandla dina personuppgifter för Prima Omsorg i Norden ABs berättigade intressen, med undantag för fall där dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än sådana intressen.

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med ett rättvist och fullständigt informationsmeddelande eller integritetsmeddelande som informerar dig om vem som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas, vilka mottagarna är, vilka dina rättigheter är, hur du kan utöva dem och liknande, såvida det inte är omöjligt eller det kräver oproportionerlig ansträngning att göra det.

Där det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att be om ditt samtycke innan vi samlar in personliga uppgifter.

Legitimt syfte, begränsning och uppgiftsminimering

Dina personuppgifter samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och behandlas inte vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

När Prima Omsorg i Norden AB  agerar för egna ändamål behandlas dina personuppgifter huvudsakligen för, men inte begränsat till, följande ändamål: rekryteringsadministration, HR och administration, redovisning, ekonomistyrning och tillhörande kontroller och rapportering, skatteadministration, riskhantering, HSE, katalogtjänster (såsom Active Directory), IT-verktyg eller interna webbplatser och andra digitala lösningar eller samarbetsplattformar, IT-support (inklusive infrastruktur,  systemadministration, applikationer, hälso- och säkerhetshantering, informationssäkerhetshantering, kundrelationshantering, kurirer, försäljnings- och marknadsföringshantering, leveranshantering, intern och extern kommunikation och incidenthantering, efterlevnad av skyldigheter mot penningtvätt eller andra juridiska skyldigheter, dataanalys, företagets juridiska styrning och implementering av efterlevnadsprocesser).

Korrekthet och tidsfrist

Prima Omsorg i Norden AB kommer att lagra personuppgifter som är korrekta och vid behov uppdaterade. Samtidigt lagrar vi bara personuppgifter så länge som det anses nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Den innehåller alla juridiska, bokförings- eller rapporteringskrav och om nödvändigt för att Prima Omsorg i Norden AB ska kunna hävda eller försvara sig mot rättsliga anspråk. Personuppgifterna kommer sedan att lagras till slutet av den aktuella lagringsperioden eller tills relevanta krav har beslutats.

Vid utgången av lagringsperioden kommer vi att radera dina personuppgifter på ett säkert sätt, i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig ändring eller förlust, eller mot obehörig användning, avslöjande eller åtkomst i enlighet med vår integritetspolicy.

Vi säkerställer, där så är lämpligt, att alla rimliga skyddsåtgärder baserade på inbyggd integritet och integritet som standard finns på plats för att skydda behandlingen av dina personuppgifter. Beroende på risknivån för behandlingen av personuppgifterna utför vi också en PIA Privacy Assessment («PIA») för att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och säkerställa skyddet av personuppgifterna. Vi har också ytterligare säkerhetsåtgärder på plats för data som anses vara känsliga personuppgifter.

 

Dela dina personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • med Sodexo-enheter för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy;
 • med tredje part, inklusive vissa tjänsteleverantörer som vi har anlitat i samband med de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy och de tjänster vi tillhandahåller;
 • med företag som tillhandahåller kontrolltjänster för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, liksom andra bedrägerier och brottsförebyggande ändamål, och företag som erbjuder liknande tjänster, inklusive finansinstitut och tillsynsorgan med vilka sådana personuppgifter delas;
 • med domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, regeringstjänstemän eller advokater och andra parter som rimligen är nödvändiga för upprättandet, utövandet eller försvaret av ett rättsligt eller rättvist anspråk, eller för en konfidentiell alternativ tvistlösningsprocess;
 • med tjänsteleverantörer som vi anlitar inom eller utanför Sodexo, nationellt eller utomlands, t.ex. delade servicecenter, för att behandla personuppgifter för ett av de ändamål som anges för vår räkning och endast i enlighet med våra instruktioner;
 • Om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan vi dela dina personuppgifter med den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar som sedan tilldelas eller överförs någon av våra rättigheter och skyldigheter.

 

Internationella dataöverföringar

Den allmänna dataskyddsförordningen tillåter inte överföring av personuppgifter till tredjeländer utanför EES som inte säkerställer en adekvat dataskyddsnivå. Vissa tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där Sodexo är verksamt erbjuder inte samma nivå av dataskydd som det land där du bor och erkänns därför inte av Europeiska kommissionen som en adekvat skyddsnivå för dataskyddsrättigheter.

För överföring av dina personuppgifter till sådana länder, oavsett om det är till enheter inom eller utanför Sodexo, har Prima Omsorg i Norden AB  infört adekvata säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få mer information genom lämpliga sekretessmeddelanden om överföring av personuppgifter utanför Europa vid tidpunkten för insamling av sådana personuppgifter.

För ytterligare information, inklusive att få en kopia av de dokument som används för att skydda din information, vänligen kontakta oss på [email protected].

 

Cookies

Vissa av våra webbplatser använder cookies (även kallade «cookies»). Cookies är små textfiler som lagras på din dators hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Genom sådana cookies kan vi lära oss mer om dig, till exempel om du har besökt oss tidigare eller om du är en ny besökare, samt identifiera funktioner som kommer att vara intressanta för dig. Cookies kan förbättra din användarupplevelse genom att lagra dina preferenser när du besöker våra webbplatser.

När du besöker våra webbplatser kommer du att meddelas om vilka typer av cookies vi använder och hur du kan inaktivera dessa. Där det krävs enligt lag kommer du att ges möjlighet att vägra användningen av cookies när du besöker våra webbplatser. För mer information, se vår cookiepolicy.

 

Dina rättigheter

Prima Omsorg i Norden AB har åtagit sig att skydda dina rättigheter enligt gällande lagar. Nedan följer en tabell som sammanfattar dina olika rättigheter:

Rätt till tillgång och rättelse Du kan begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrat om dig. Du kan också begära rättelse av fel i personuppgifter eller uppdatering av ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering Din «rätt att bli bortglömd» ger dig rätt att begära radering av dina personuppgifter i fall där:

 1. Uppgifterna är inte längre nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.
 2. du väljer att återkalla ditt samtycke;
 3. du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter;
 4. dina personuppgifter behandlas olagligt;
 5. det finns en laglig skyldighet att radera dina personuppgifter;
 6. Radering är nödvändig för att säkerställa efterlevnad av gällande lagar.
Rätt till begränsning Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i fall där:

 1. du bestrider riktigheten av dina personuppgifter;
 2. Prima Omsorg i Norden AB behöver inte längre dina personuppgifter för behandlingsändamål;
 3. du har invänt mot behandling på legitima grunder.
Rätt till dataportabilitet I förekommande fall kan du begära att få de personuppgifter som du har lämnat till Prima Omsorg i Norden AB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa uppgifter till ett annat personuppgiftsbiträde utan hinder från Prima Omsorg i Norden AB . Detta gäller fall där:

 1. behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke eller ett avtal; och
 2. Behandlingen är automatiserad.

Du kan också begära att dina personuppgifter överförs till en önskad tredje part (där det är tekniskt möjligt).

Rätt att göra invändningar Du kan invända (dvs. utöva din rätt att «välja bort») mot behandlingen av dina personuppgifter, särskilt i samband med profilering eller marknadsföringskommunikation. När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du också när som helst återkalla detta samtycke.
Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har en rättslig konsekvens för dig eller väsentligt påverkar dig.
Rätt att klaga Du kan välja att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du bor, där du arbetar eller där du anser att dina rättigheter har kränkts. Detta kan göras oavsett om det har/inte har lett till personskada eller förlust. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till domstolarna där Sodexo-enheten har en verksamhet eller där du är stadigvarande bosatt.

För att utöva dessa rättigheter kan du:

 • Fyll  i klagomåls- och förfrågningsformuläret och skicka via e-post till den  generiska e-postadress som anges i informationsmeddelandena och/eller sekretesspolicyn som görs tillgänglig för dig vid tidpunkten för insamlingen av dina personuppgifter. Den kan också, eller som tillägg, sändas till den lokala kontaktpunkten för dataskydd på följande adress: [email protected]; och/eller till Global Groups dataskyddsombud.

För mer information, se vår policy för hantering av klagomål och förfrågningar.

 

Barn

Barn behöver särskilt skydd av sina personuppgifter, eftersom de kan vara mindre medvetna om tillhörande risker, konsekvenser och säkerhetsåtgärder samt sina egna rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. Ett sådant särskilt skydd ska särskilt gälla användningen av barns personuppgifter i marknadsföringssyfte eller för att skapa personlighets- eller användarprofiler, samt för insamling av barns personuppgifter i samband med deras användning av tjänster som erbjuds direkt till barn.

Vi samlar inte in eller behandlar barns personuppgifter utan samtycke från den person som har föräldraansvar vid behov. Vi riktar inte vår marknadsföring till barn, förutom för specifika tjänster och med samtycke från den person som har föräldraansvar. Om du tror att vi felaktigt har samlat in personuppgifter från ett barn, vänligen meddela oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

 

Uppdateringar

Uppdateringar av detta integritetsmeddelande kan ske från tid till annan när affärs- eller juridiska krav ändras. Om väsentliga ändringar görs i detta integritetsmeddelande kommer vi att publicera ett meddelande på vår webbplats när ändringarna träder i kraft och, om tillämpligt, kommunicera ändringarna direkt med dig.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer och/eller önskemål angående detta integritetsmeddelande kan du kontakta den lokala kontaktpunkten för [email protected] och / eller  Global Group Data Protection Officer.