Kvalitetsförklaring

Denna kvalitetsförklaring syftar till att tydliggöra bolagets definition av kvalitet, bolagets kvalitetsmål samt med vilka metoder dessa mål ska uppnås. Kvalitetsförklaringen utgör hjärtat i verksamheten och alla rutiner och styrdokument ska knyta an till den. Assistansuppdrag som inte är förenliga med kvalitetsförklaringen ska inte bedrivas av bolaget.

  • Assistansen ska utformas till den enskilde.
  • Ett kontinuerligt förbättringsarbete ska bedrivas i alla uppdrag som bolaget tar sig an.
  • Samtal kring assistansen med användare, anhöriga eller legala företrädare, ska fokusera på kvalitet i första hand.
  • Assistansen ska, i alla avseenden, vara förenlig med gällande regelverk och riktlinjer.
  • Assistansen ska bedrivas utifrån tydligt definierade mål, som anges i genomförandeplanerna. Måluppfyllnaden ska följas upp och dokumenteras kontinuerligt.
  • Assistansen ska dokumenteras i enlighet med Socialstyrelsens regelverk.
  • Assistansen ska vara ekonomiskt hållbar för att säkerställa långsiktig stabilitet och trygghet för assistansanvändaren

Medarbetare

- Prima Omsorg har en obligatorisk introduktionsutbildning som ska genomföras under den nya medarbetarens introduktion. Utbildningen görs online.

- Prima Omsorgs tjänstereglemente fastslår medarbetarens ansvar och skyldigheter i dennes professionella roll, rapporteringsskyldigheten vid avvikelser eller tillbud samt medarbetarens ansvar i arbetsmiljöarbetet.

-Vi arbetar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, med tydliga mallar till den som rekryterar. Utdrag ur belastningsregistret för samtliga som ska anställas. Alltid två referenstagningar.

Handledning

Samtliga medarbetare ska ha tillgång till handledning utifrån sin yrkesroll med ett intervall om 4–6 veckor. Syftet är att stärka medarbetarnas kompetens och förståelse för såväl det egna yrket som individ- och diagnosspecifikt utifrån den assistansanvändare de är anställda för att hjälpa. Handledningen är också det primära verktyget för verksamhetsstyrning.

Uppföljning

Uppföljning av kvalitetsmålen ska ske i strukturerad form med 4–6 veckors intervaller. Uppföljningen sker vid handledningstillfällen, i den löpande kontakten med den assistansberättigade eller dennes legale företrädare samt i den årliga kvalitetsundersökningen.

Utbildning

Samtliga medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas genom bolagets interna utbildningar, och i relevanta fall, externa utbildningar. De genomgångna utbildningarna ska ligga till grund för medarbetarens löneutveckling. Sambandet mellan kompetensutveckling och löneutveckling ska tydliggöras för alla nya medarbetare redan vid rekryteringen samt i introduktionsutbildningen.

Befattningsbeskrivningar

För samtliga, inom bolaget förekommande, befattningar ska finnas en tydlig beskrivning som fastslår de enskilda funktionernas ansvarsområden. Dessa befattningsbeskrivningar är att betrakta som levande dokument och ska således uppdateras löpande när nya arbetsuppgifter eller ansvar fördelas av ledningen.